Community Hall

5961, Hwy 1
Cambridge Station, Nova Scotia
B0P 1G0

902-538-1324


5961, Hwy 1 Cambridge Station, Nova Scotia B0P 1G0